Regels en afspraken

Hoe gaan we met elkaar om?

In onze school zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Met name in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar bespreken we met de leerlingen de regels en afspraken. In de midden/bovenbouw worden leerlingen betrokken bij het maken van de regels en afspraken. Op deze wijze werken wij tevens aan de groepsvorming. Alles is erop gericht om op een prettige en veilige manier met elkaar samen te kunnen leven in school en daar buiten.

In schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met de invoering van het SEO programma PRIMA. Binnen dit programma zijn duidelijke afspraken met ouders en leerlingen geformuleerd over gedrag wat we graag willen zien en hoe we met elkaar de afspraken naleven. Aankomend schooljaar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe aanpak/methode voor sociaal emotioneel leren om deze dit schooljaar te kunnen implementeren.

Basisregels in de onderbouw

 • Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen
 • Ruim je eigen rommel op, dan is de klas netjes en tiptop
 • Wij laten merken hoe rustig wij kunnen werken
 • Netjes vragen of je het mag lenen, zorgt niet voor problemen
 • Heeft een vriendje verdriet, help hem dan als je het ziet
 • Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn
 • Rustig lopen in de klas, dan is iedereen in zijn sas
 • Er is er maar een die praat, zodat luisteren beter gaat
 • (netjes) blijven zitten op je stoel, dat kunnen er in deze klas een heleboel
 • Netjes lopen in de rij, dat hoort erbij.

Basisregels in de bovenbouw

In de bovenbouw bouwen we verder aan de regels van de onderbouw en zijn de basisregels als volgt omschreven:

regels en afspraken bovenbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

De afspraken voor ons schoolplein

 • Voor 08.30 uur en tussen de middag voetballen we niet op het plein.
 • Voor 08.30 uur en tussen de middag wordt er niet gestept, gewaveboard en geskatet op het plein, dat mag wel in de ochtendpauze.
 • Tussen de middag is het speeltoestel op het schoolplein voor de kinderen van groep 1 t/m groep 5; oudere kinderen spelen elders op het plein of op het veld
 • Op het plein wandelen we altijd met de fiets aan de hand naar de fietsenrekken zodat het voor iedereen veilig blijft
 • Stoepkrijten doen we alleen op de grond, niet op de muren
 • Schreeuwen is onnodig, wanneer je iets wil vertellen kun je dat op een rustige manier doen!

Daltonregels in de klas

Bij een ruzie / conflict tussen leerlingen gaan we als volgt te werk
Wij laten beide leerlingen hun verhaal doen. Wij zoeken uit wat er precies gebeurd is. Als het nodig is geven we de leerling(en) een time-out op een andere plek in de klas of bij een collega. Tevens kan de consequentie zijn dat een leerling(en) tijdelijk in een pauze binnen blijft. Wij willen graag dat leerlingen zelf meedenken hoe tot een oplossing te komen.

Bij een conflict met een leerling en de leerkracht
Als het nodig is geven we de leerling(en) een time-out op een andere plek in de klas of bij een collega. Tevens kan de consequentie zijn dat een leerling(en) tijdelijk in een pauze binnen blijft. Wij willen graag dat leerlingen zelf meedenken hoe tot een oplossing te komen.

Wij vinden het bijzonder belangrijk om met u regelmatig in gesprek te gaan op momenten dat het goed gaat met u kind en tevens op momenten dat het zorgelijk is. Wij hebben u nodig.

In situaties waarbij sprake is van pestgedrag wordt het pestprotocol gehanteerd.

Bij situaties waarbij sprake is van ernstige agressie handelen wij volgens het protocol wat over dit onderwerp op school ter inzage ligt.

Leerlingen kunnen geschorst en/of verwijderd worden als er een gevaar is voor de veiligheid van andere leerlingen en/of leerkrachten. Hiervoor geldt een protocol schorsing en verwijdering. Dit zal slechts in zeer uitzonderlijke situaties van toepassing zijn.