Jaarverslag De Reiziger

Jaarverslag 2016/2017

Versie 26 juni 2017

Inhoudsopgave

  1. Inhoudsopgave
  2. Inleiding
  3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen
  4. Doelen van het onderwijs
  5. Opbrengsten van het onderwijs
  6. Ontwikkelingen rond gebouw
  7. Ontwikkelingen rond leerlingen
  8. Contact met ouders
  9. Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen
  10. Ontwikkelingen rond personeel
  11. Contacten met inspectie
  12. Diversen
  13. Samenvatting/ conclusie

2 Inleiding

Het jaarverslag dat voor u ligt, is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, horen we dat graag van u,

Gijs Nolet

Directeur Daltonschool De Reiziger

3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen

Dalton doorontwikkeling

De specifieke Dalton doorontwikkeling die heeft plaatsgevonden is de aanscherping van het didactisch handelen. Dit betreft o.a. een advies van de Daltoncommissie uit de audit van mei 2016. Wij zijn hiervoor een scholing gestart: Expliciete Directe Instructie (EDI), gericht op het effectiever maken van de instructie, het opdoen van succeservaring van leerlingen en het verbeteren van de leerprestaties. Deze scholing krijgt een vervolg in schooljaar 2017-2018.

Voor verdere vervolgstappen met betrekking tot de schoolontwikkeling heeft er o.a. een schoolbezoek plaatsgevonden bij Campus Columbus in Heerhugowaard, een Daltonschool die met betrekking tot de visie en missie voor Daltonschool De Reiziger veel inspiratie voor de toekomst heeft opgeleverd.

Onderzoek naar thematiseren van de zaakvakken

In dit kader zijn er met name in de onderbouw meerdere thema-uitwerkingen gerealiseerd. In de midden/bovenbouw is er één gezamenlijk thema uitgewerkt volgens de methodische aanpak van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Tevens heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op het IPC (International Primary Curriculum) en nieuwe zaakvakmethodes.

Deze oriëntaties hebben geleid tot de keuze van implementatie van OGO in combinatie met sterk programmagericht onderwijs op de basisvaardigheden. Deze keuze komt voort uit de constatering dat er binnen ons onderwijs een intensieve focus op betekenisgeving en taal moet liggen.

Begrijpend lezen

In aansluiting op de focus op begrijpend lezen in het voorgaande schooljaar, is de vraag of de methodiek ‘Nieuwsbegrip’ de geëigende methode is om begrijpend lezen te versterken, in beeld gekomen. Tijdens aankomend schooljaar beantwoorden we deze vraag.

Rekenen

Er heeft een onderzoek plaats gevonden rond de methodiek WizWijs. De veelheid aan rekenkundige onderwerpen in één les is een dilemma waar zowel leerkrachten als leerlingen mee puzzelen. Wizwijs lijkt passend te zijn in combinatie met Gynzy rekenen en met de nieuwe aanpak die binnen het EDI model wordt aangeboden. Daarnaast wordt het programma ‘Rekentuin’ voor oefenstof ingezet.

Invoering pedagogische programma’s

Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben we het programma Prima geïmplementeerd met als doel een toename van de sociale veiligheid en een afname van pestgedrag. Dit hebben we onder andere gedaan door samen met leerlingen, ouders en leerkrachten gedragsafspraken op te stellen, die voor alle leerlingen van OBS de Reiziger gelden. Een gedragsprotocol zorgt ervoor dat alle leerkrachten zoveel mogelijk op dezelfde manier met deze afspraken omgaan, waardoor voor leerlingen duidelijkheid ontstaat.

Uit de eerste resultaten van onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht onder de bovenbouwleerlingen komt naar voren dat met name in groep 5/6 aan het einde van dit invoeringsjaar minder pestgedrag wordt ervaren, het welbevinden in de klas is toegenomen en de ervaren onveiligheid is afgenomen. Volgend schooljaar willen we verder invulling geven aan de Prima aanpak en willen we met name de nadruk leggen op het stimuleren van pro-sociaal gedrag.

iPads

Er heeft een versnelling plaats gevonden rond de invoering van het gebruik van iPads in ons onderwijs. Dit schooljaar hebben de groepen 1 t/m 5 beschikking over de iPads via de leaseconstructie van Gynzy. Op de Gynzy iPads zijn onderwijskundige apps geïnstalleerd die aansluiten bij de methodieken die in school worden ingezet.

Ouder-kind startgesprekken

Dit onderwerp komt aan bod in paragraaf 8, contact met ouders.

Invoering LOGO 3000 in groep 3/4

Afgelopen schooljaar is een start gemaakt met de invoering van LOGO 3000 in groep 3/4. Komend schooljaar zal deze methodiek verder vorm krijgen binnen groep 3/4.

 

4 Doelen van het onderwijs

OBS de Reiziger wil een leergemeenschap zijn waar talenten optimaal benut worden en waar leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden samen spelen, werken en leren om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers die een bijdrage kunnen leveren aan de snel veranderende maatschappij.

Visie:

Binnen de visie van OBS de Reiziger is de diversiteit van de samenleving duidelijk zichtbaar in de schoolomgeving. De school is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders met allerlei verschillende (culturele) achtergronden. Kinderen worden voorbereid op een maatschappij waarin nieuwe ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Binnen de visie van OBS de Reiziger is ieder kind uniek en krijgt het de individuele ondersteuning en aandacht die voorwaardelijk zijn voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Leren op een manier die aansluit bij het kind is hierbij essentieel.

Missie:

De Reiziger wil een school zijn die voor iedereen toegankelijk is, waar kinderen en ouders met allerlei mogelijke (culturele) achtergronden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Ze wil een school zijn waar ieder kind gebruik kan maken van zijn sterke kanten en talenten en aandacht krijgt op die gebieden waar het extra hulp gebruiken kan. Een individuele, persoonlijke benadering, mogelijk gemaakt door de kleinschaligheid en de betrokkenheid van de leerkrachten, staat hierbij centraal. OBS de Reiziger wil dat leerlingen kunnen leren op een manier die bij hen past.

Unieke kracht:

De unieke kracht van de Reiziger is de individuele aandacht voor ieder kind. Ouders geven aan dat de leerkrachten alle kinderen van de school kennen, dat hun kind door de leerkracht echt gezien wordt en dat de leerkracht goed kijkt naar en afstemt op wat ieder kind nodig heeft.

 

5 Opbrengsten van het onderwijs

Bovenstaand overzicht toont de opbrengsten van het onderwijs op De Reiziger over de afgelopen drie schooljaren. De laatste twee jaar scoort de school onder de ondergrens van de inspectie.

Het aantal leerlingen dat deelneemt aan de cito eindtoets maakt dat dit niet geheel statistisch representatief is.

De huidige opbrengsten hebben urgente aandacht. Dit uit zich in de versterking van ons kwaliteitsbeleid waaronder de versterking van het zicht hebben op ontwikkeling van de leerlingen, het stellen van specifieke doelen en onze focus op de versterking van het onderwijs.

 

Ontwikkelingen rond het gebouw

De Reiziger maakt gebruik van de faciliteiten in het gebouw van DokZuid. Zij deelt deze faciliteiten met 2 andere scholen. Er vindt regelmatig overleg plaats. Voor de toekomst speelt de toewijzing van lokalen en gebruik van de ruimtes een rol. Nu beschikt De Reiziger over 5 lokalen. Dit is voorwaardelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van het Daltonconcept.

De drie besturen van de scholen in DokZuid hebben de drie directieleden een specifieke opdracht gegeven om te onderzoeken of en hoe intensieve samenwerking gerealiseerd kan worden. De eerste verkenningen hebben plaats gevonden.

 

7 Ontwikkelingen rond leerlingen

Het leerlingenaantal blijft vrij constant rond de 80 leerlingen. Wij constateren dat een deel van onze leerlingen intensieve zorg en aandacht op verschillende gebieden nodig heeft. Wij worden hierbij ondersteund door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Er zijn afgelopen schooljaar onder andere extra ondersteuningsmiddelen ingezet voor leerkracht- en leerlingbegeleiding. De verwachting is dat de inzet van extra middelen noodzakelijk zal blijven om passend onderwijs te kunnen blijven bieden.

Dit schooljaar is er gewerkt in 4 combinatieklassen: 1/2, 3/4, 5.6 en 7/8. Volgend jaar creëren wij een aparte groep 3.

 

8 Contact met ouders

In dit schooljaar zijn we gestart met ‘startgesprekken’. De kinderen geven in bijzijn van hun ouders aan wat ze dit schooljaar willen bereiken, waar ze sterk in zijn en wat aandacht nodig heeft. De eerste ronde heeft vooral positieve reacties bij kinderen en ouders opgeleverd. Deze aanpak, en een hogere frequentie van oudercontact, zal de komende jaren gecontinueerd worden. Ouders hebben in de ouder-tevredenheidspeiling van dit schooljaar aangegeven dat ze het op prijs stellen meer geïnformeerd te worden over zowel de didactische als de pedagogische ontwikkeling van hun kind. Tevens willen zij meer op de hoogte gehouden worden van de algemene schoolontwikkelingen.

Maandelijks is er een koffieochtend. Gemiddeld wordt deze door 5 tot 8 ouders bezocht.

De MR heeft een aantal wisselingen doorgemaakt in zowel de ouder-, als de personeelsgeleding.

De Ouderraad heeft ondersteuning geboden bij feestelijke activiteiten en de organisatie van het schoolreisje.

In de onderbouw heeft de uitbreiding van het intensief thematiseren en het daarbij betrekken van ouders tot positieve resultaten geleid met betrekking tot contact met de ouders. Ouders vinden het fijn om een rol te kunnen spelen bij het onderwijs.

 

9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen

In het kader van de Brede School is er frequent overleg tussen de verschillende partners.

Op De Reiziger hebben wij een ITK klas. De medewerker van de ITK werkt nauw samen met de groepsleerkrachten. Deze extra middelen en inzet hebben dit jaar gezorgd voor een versterking van het taalonderwijs. Volgend jaar wordt deze inzet uitgebreid van één naar twee dagen.

Tevens zijn wij een VVE koppelschool. Verschillende thema’s zijn samen met de peuterspeelzaal gekozen en in samenwerking met leerkrachten/ leidsters en ouders uitgevoerd. Een hoogtepunt was de gezamenlijke modeshow. Kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar gingen hand in hand op de catwalk.

Er is regelmatig overleg met BSO OOK-DOOMIJN. De samenwerking is goed.

 

10 Ontwikkelingen rond personeel

De Reiziger heeft dit schooljaar (en de jaren daarvoor) te maken gehad met ziekte van een percentueel groot aantal collega’s. Door het zo spoedig mogelijk inzetten van bekwame invallers is er sprake geweest van continuïteit in de groepen. Het door invallers versterkte team is blijvend bezig geweest met de ontwikkelpunten zoals beschreven in paragraaf 3. In het schooljaar 2017-2018 zal met een krachtig kernteam gestart worden.

 

11 Contacten met de inspectie

In juni 2016 hebben wij het basisarrangement van de inspectie verkregen.

 

12 Diversen

Wij waarderen de thuistaal van onze kinderen. Om te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving is de beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift essentieel. Daarom ligt hierop onze focus. De versterking van de Nederlandse Taal is een van de belangrijkste aandachtpunten van De Reiziger. Op dit moment zien wij bij veel van onze leerlingen bij aanvang van het onderwijs een geringe Nederlandse woordenschat. Hierdoor laten zij vaak uitval zien op leervakken als begrijpend lezen en rekenen in latere fases op school.

Bij de ontwikkelpunten dit schooljaar, waar het tevens ging om oriëntatie voor de toekomst, zijn wij er met name op gericht geweest hoe wij tot een betekenisvolle taalstimulering en -versterking kunnen komen. De komende jaren zal De Reiziger zich richten op een nog sterker programmagericht aanbod op de basisvaardigheden, als lezen, taal en rekenen, binnen een betekenisvol en actueel aanbod.

Groep 7/8 is dit schooljaar in september op schoolkamp geweest naar Schoorl. Het doel, om kinderen elkaar beter te leren kennen aan het begin van een schooljaar, heeft een positieve uitwerking gehad. Wij zullen dit continueren. In schooljaar 2018-2019 zal er weer een schoolkamp plaats vinden.

Groep 7/8 heeft meegewerkt aan een project van De Raad van Kinderen. Dit is een landelijke organisatie die de stem van kinderen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke issues mee laat wegen. De kinderen mochten adviezen uitbrengen aan de minister rond de kwestie ‘hoe kunnen mens en dier goed samenleven?’ Hiervoor zijn zij onder andere naar Den Haag geweest. Dit project sluit aan bij de wijze van werken, betekenisvol en actueel, die wij als team voor ogen hebben om de onderwijsresultaten verder te verbeteren.

De leerlingenraad is dit schooljaar driemaal bij elkaar gekomen om mee te denken over ontwikkelingen binnen de school.

 

13 Samenvatting/conclusie

Aan het eind van schooljaar 2015-2016 was het behalen van de Daltoncertificering en het verkrijgen van het basistoezicht van de inspectie een grote stap voorwaarts.

Schooljaar 2016-2017 wordt met name gekenmerkt door het werken met een klein kernteam dat er samen met bekwame invallers voor gezorgd heeft dat de bestaande aanpak en afspraken voor een groot deel geborgd zijn.

Tevens was het een jaar van onderzoek. Wij weten inmiddels welke ontwikkelingen de school verder wil doormaken. Wij weten welke stappen we moeten nemen en gaan hier in schooljaar 2017-2018 verder op inzetten.