De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

Adviesrecht en instemmingsbevoegdheid
Onze MR bestaat uit minimaal vier leden, waarvan er twee uit de personeelsgeleding zijn gekozen en twee uit de oudergeleding. Voor de oudergeleding worden er jaarlijks verkiezingen gehouden, indien er zich meer dan twee kandidaten hebben gemeld. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als u interesse heeft. De verslagen van de vergaderingen komen op de website en zijn net zo openbaar.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Leden van de MR 2021-2022
Vanuit de ouders: Emine en Fatma (mr.obsdereiziger@gmail.com)
Vanuit het team: Jolanda en Nicole